ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ

  ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಎಸ್ ಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ  ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಕಾರ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಶ್ರೀ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಖಾಜಾಹುಸೇನ
ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಎಂ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಡಾ ಎ ಡಿ ಕೊಟ್ನಾಳ
ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಫಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಪಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ
ಸದಸ್ಯರು